Logo

СГЦ

Етнолошка библиотека

Српски генеалошки центар

Српски генеалошки центар

Miroslav Niškanović

Српски генеалошки центар (основан 2001. године) спроводи, подржава и публикује грађу и резултате истраживања из ширег круга научних дисциплина, пре свега етнологије и антропологије. Од оснивања Центра, у оквирима издавачке делатности, објавЉено је више од 90 књига. Едиција Етнолошка библиотека има за циЉ да се у њој објавЉују релевантне етнолошке и антрополошке књиге, пре свега домаћих аутора, чиме се у многоме шира научна и културна јавност може упознати са резултатима етнолошких и антрополошких истраживања. У овој Библиотеци се објавЉују књиге које својим методским приступом и одабиром тема прате савремена кретања у етнологији и антропологији.

Аутори наших издања улазе у ред најзначајнијих истраживача (већином су професори универзитета) из области етнологије и антропологије, фолклористике, етномузикологије, историје и културне историје, психологије ...


Оснивач и уредник: Мирослав Нишкановић